ម៉ាស៊ីនកាត់ដែក

  • ម៉ាស៊ីនកាត់ដំបងដែកល្បឿនលឿន

    ម៉ាស៊ីនកាត់ដំបងដែកល្បឿនលឿន

    ម៉ាស៊ីនកាត់ដែកគោល GQ40/GQ50/GQ60 គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់កាត់។វាអាចត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកាត់ធម្មតា។
    ដំបងដែកកាបូន ដែករមូរក្តៅ របារខូចទ្រង់ទ្រាយ ដែកសំប៉ែត ដែកការ៉េ និងដែកមុំ ក្នុងដំណើរការម៉ាស៊ីន និងគម្រោងសាងសង់។